Termeni & condiții

1. Definiții

În aceste Condiții Generale se aplică următoarele definiții:

„Sunetul Bucureștiului”: Compania privată cu răspundere limitată ALDA BV, cu sediul social și sediul principal la Anthony Fokkerweg 61 (1059 CP) Amsterdam, listată în Registrul Comercial al Camerei de Comerț cu numărul: 76684539 și / sau companiile sale afiliate;

„Condiții generale”: Aceste condiții generale;

„Vizitator”: Consumatorul care vizitează site-ul web și / sau care cumpără un bilet de admitere pentru un eveniment și / sau care vizitează un eveniment;

„Consumator”: persoana fizică care nu acționează în cursul unei profesii sau al unei afaceri;

„Conținut digital”: conținut digital, altul decât pe un suport de materiale, de exemplu, descărcări și streaming;

‘Eveniment’: un eveniment organizat în România de ALDA în cel mai larg sens al cuvântului, inclusiv evenimente în interior, evenimente în aer liber și festivaluri;

„Produs”: un articol în sensul secțiunii 3: 2 din Codul civil olandez, cum ar fi mărfuri, îmbrăcăminte, afișe, cărți, suporturi de materiale, CD-uri și DVD-uri;

„Contract la distanță”: Acordul privind cumpărarea și livrarea de produse fizice și / sau conținut digital, prin care (până la inclusiv) formarea acelui acord se utilizează numai una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță în legătură cu un sistem de vânzare la distanță organizat de ALDA (site-ul web);

„Bilet de admitere”: un document fizic și / sau digital, bilet sau cod de bare livrat Vizitatorului de către ALDA și / sau o organizație oficială de vânzări angajată de ALDA, care dă dreptul titularului să acceseze și / sau să participe la un eveniment;

‘Website: soundofbucharest.com și / sau orice site oficial al unui ALDA;

„Contrapartă”: un vizitator, un consumator sau un furnizor, în sensul prezentelor condiții generale.

2. Aplicabilitate

2.1 Aceste Condiții Generale se aplică tuturor ofertelor ALDA și tuturor acordurilor dintre ALDA și Contrapartă indicate în acest document.

2.2 Aceste Condiții Generale se aplică, de asemenea, acordurilor încheiate cu intervenția unei organizații oficiale de vânzări angajate de ALDA, cum ar fi, dar fără a se limita la Paylogic.

2.3 Dacă un eveniment este organizat de o companie afiliată la ALDA, aceste condiții generale vor fi aplicabile cu condiția să poată fi consultate pe site-ul web al evenimentului respectiv. Prin urmare, compania respectivă va fi partea contractantă și, de asemenea, „utilizatorul” acestor Condiții Generale, în conformitate cu Secțiunea 6: 231 din b din Codul civil olandez. ALDA B.V. în sine nu va fi niciodată partea contractantă și / sau „utilizatorul” legal al acestor Condiții Generale și, prin urmare, nu va fi niciodată parte într-un litigiu și nici nu va fi răspunzătoare față de o contrapartidă.

2.4 Aplicabilitatea oricăror termeni și condiții ale contrapărții este respinsă de ALDA.

2.5 Orice abatere de la Condițiile generale va fi obligatorie numai dacă ALDA a fost de acord cu această abatere în scris.

3. Vizualizare

3.1 Pentru încheierea acordului, Condițiile generale sunt puse la dispoziție electronic, astfel încât contrapărțile să le poată salva pe un suport de date durabil. Mai mult, Condițiile generale pot fi vizualizate prin intermediul site-ului web relevant. În plus, la prima solicitare, aceste Condiții Generale vor fi trimise electronic sau într-un alt mod către Contrapartă. O cerere în acest scop poate fi trimisă la info@soundofbucharest.com.

4. Modificări

4.1 ALDA își rezervă dreptul de a modifica Condițiile Generale unilateral. Versiunea modificată a Condițiilor generale va fi publicată în mod clar pe site-ul Web relevant. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va intra în vigoare din momentul publicării

Condiții generale privind biletele de admitere și vizitele la evenimente

 1. Formarea acordului

1.1 Acordul dintre ALDA și Vizitator cu privire la vânzarea și livrarea biletelor de admitere și vizitarea unui eveniment se încheie în momentul în care vizitatorul comandă și / sau cumpără un bilet de admitere pentru eveniment de la ALDA sau de la un oficial (pre- ) adresa de vânzare angajată de ALDA. Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor Biletelor de admitere și fac parte integrantă din acordul menționat. Prin achiziționarea și / sau utilizarea unui bilet de admitere și / sau intrarea în eveniment, vizitatorul acceptă conținutul acestor condiții generale.

 1. Bilet de admitere

2.1 Biletul de admitere dă dreptul vizitatorului să acceseze și să participe la eveniment. Vizitatorul va avea acces la eveniment doar la prezentarea unui bilet de admitere valid și nedeteriorat. Biletul de admitere va fi dat o singură dată și dă dreptul unei persoane să participe la eveniment. Doar Vizitatorul care la începutul evenimentului este primul care arată biletul de admitere va avea acces. Biletul de admitere rămâne proprietatea ALDA.

2.2 ALDA presupune că deținătorul acestui bilet de admitere este și persoana care a cumpărat biletul de admitere. ALDA nu este obligată să efectueze verificări suplimentare cu privire la biletele de admitere valabile. Vizitatorul însuși trebuie să se asigure că devine și rămâne titularul biletului de admitere furnizat de ALDA sau de o adresă (pre) de vânzare angajată de ALDA. Din momentul în care biletul de admitere a fost furnizat vizitatorului, riscul de pierdere, furt, deteriorare sau abuz al biletului de admitere revine vizitatorului.

2.3 ALDA își rezervă dreptul de a impune un număr maxim de bilete de admitere care urmează să fie comandate de persoană, iar Vizitatorul este obligat să respecte numărul maxim impus de ALDA.

2.4 ALDA garantează validitatea biletului de admitere numai dacă biletul de admitere a fost cumpărat de la ALDA sau de la o (pre) adresă de vânzare recunoscută de ALDA. Sarcina probei în acest sens revine Vizitatorului.

2.5 Biletul de admitere dă dreptul persoanelor cu vârsta peste 18 ani (în cuvinte: optsprezece ani) să participe la eveniment, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit. ALDA va refuza accesul persoanelor cu vârsta sub 18 ani la Eveniment, fără ca ALDA să fie obligată să restituie taxa de admitere.

2.6 În cazul în care un eveniment este accesibil pentru toate vârstele, ALDA recomandă următoarele: fanilor cu vârsta sub 16 ani li se recomandă să viziteze evenimentul împreună cu un însoțitor adult.

2.7 Dacă după ce a intrat în Eveniment sau în locația sa, Vizitatorul pleacă, Biletul de admitere își va pierde automat valabilitatea.

 1. Interzicerea revânzării biletului de admitere

3.1 Vizitatorul este obligat să păstreze biletul de admitere pentru el însuși. Vizitatorul nu are voie să revândă biletul de admitere și / sau să îl ofere spre vânzare unor terțe părți pentru profit.

3.2 Vizitatorul nu are voie să facă publicitate evenimentului sau să ofere evenimentului orice altă formă de publicitate.

3.3 Vizitatorului nu i se permite să transfere acordul și / sau drepturile care decurg din acesta către o terță parte, cu excepția cazului în care acest lucru este cu titlu oneros și nu pentru profit. Această stipulare are efect juridic în temeiul dreptului proprietății. În cazul în care Vizitatorul furnizează un tichet de admitere unei terțe părți fără contraprestație și nu pentru profit, el este, de asemenea, obligat să impună obligațiile impuse acestuia în calitate de Vizitator, astfel cum sunt prevăzute în paragrafele anterioare ale acestei Clauze, persoanei căreia i se adresează a pus la dispoziție biletul de admitere. Vizitatorul garantează ALDA că această persoană / aceste persoane vor îndeplini aceste obligații.

3.4 În cazul în care Vizitatorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul prezentei Clauze, Vizitatorul va datora către ALDA o penalitate imediat datorată și plătibilă de 5.000,00 EUR pentru fiecare încălcare și 1.000 EUR pentru fiecare zi în care încălcarea continuă, fără a aduce atingere dreptului ALDA de a pretinde de la îndeplinirea specifică a Vizitatorului și / sau compensarea pentru pierderea suferită sau care urmează să fie încă suferită.

3.5 În acest caz, ALDA va fi, de asemenea, îndreptățit să declare Biletul de admitere invalid și / sau să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul la Eveniment, fără ca Vizitatorul să aibă dreptul la rambursarea sumei (inclusiv taxele pentru servicii) pe care a plătit-o către ALDA pentru biletul de admitere, indiferent dacă este sau nu printr-o adresă oficială (pre) de vânzare.

 1. Obligațiile Vizitatorului

4.1 ALDA are dreptul să percheziționeze vizitatorul sau să-l facă percheziționat înainte de a intra și / sau în timpul evenimentului, iar vizitatorul este obligat să-l percheziționeze.

4.2 Vizitatorul este obligat să se identifice la prima cerere, în timpul vizitei sale la eveniment, precum și la comandarea biletului de admitere, prin prezentarea unei dovezi valide de identitate.

4.3 Este interzisă deținerea sau aducerea la eveniment a oricăror camere, spray-uri, spray-uri, bastoane selfie, drone, sticlărie, sticle de plastic, cutii, băuturi (alcoolice), alimente, droguri, substanțe inflamabile, focuri de artificii, arme (de foc) și / sau alte obiecte periculoase. ALDA are dreptul de a confisca aceste articole. Orice articol confiscat nu va fi returnat, ci distrus de către ALDA și / sau de un terț desemnat de ALDA.

4.4 Înregistrarea evenimentului fără aprobarea scrisă prealabilă explicită de la ALDA prin intermediul echipamentelor profesionale de înregistrare cu scop comercial sub orice formă, inclusiv fotografierea, filmarea și realizarea înregistrărilor audio și / sau vizuale nu este permisă. Acest lucru se aplică și reimprimării și / sau copierii articolelor din program (broșură), postere și alte lucrări tipărite. În cazul în care Vizitatorul acționează cu încălcarea acestei clauze, ALDA are dreptul de a confisca aceste înregistrări și de a le distruge, utiliza și / sau exploata la propria sa discreție, fără a aduce atingere dreptului ALDA de a pretinde de la Vizitator îndeplinirea specifică și / sau compensarea oricărei daune astfel suferite sau încă de suferit.

4.5 Dacă Vizitatorul a realizat înregistrări ale unei părți a Evenimentului utilizând echipamente de înregistrare neprofesionale (cum ar fi un smartphone), aceste înregistrări sunt strict pentru uz privat și nu vor fi exploatate în niciun fel de către Vizitator și / sau realizate public în scopuri comerciale.

4.6 Vizitatorul este obligat să respecte reglementările (de siguranță) (inclusiv regulile casei) și / sau instrucțiunile ALDA, operatorii locației în care se desfășoară evenimentul, personalul de securitate (securitate), serviciile de pompieri și alt personal autorizat. Vizitatorul nu are voie să hărțuiască și / sau să interfereze cu alți vizitatori și personal prezenți în timpul evenimentului. Nici vizitatorului nu i se permite în timpul evenimentului și / sau locația evenimentului să fie public influențat (de alcool, droguri sau altele) și / sau să urineze în afara toaletelor publice desemnate. Dacă la locul evenimentului există și o interdicție de fumat, această interdicție se va aplica tuturor materialelor pentru fumat, inclusiv produselor electronice pentru fumat (țigări electronice).

 1. A fost refuzat accesul la eveniment

5.1 În cazul în care Vizitatorul încalcă una sau mai multe dintre prevederile prevăzute în aceste Condiții Generale, ALDA are dreptul să declare Biletul de admitere invalid, să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul la Eveniment, să îl elimine pe Vizitator din locația în care Evenimentul are loc, pentru a transfera Vizitatorul către poliție și / sau pentru a cere despăgubiri pentru orice daune suferite sau care urmează să fie încă suferite

5.2 ALDA își rezervă în orice moment dreptul de a refuza Vizitatorului orice acces (suplimentar) la Eveniment sau de a-l elimina pe Vizitator din locația în care se desfășoară Evenimentul dacă ALDA, în opinia sau discreția sa, consideră că este necesar pentru a menține ordinea și siguranța publică în timpul evenimentului. Acest lucru se aplică, de exemplu, în cazul în care un vizitator poartă sau poartă îmbrăcăminte, texte sau semne care, în opinia ALDA, pot fi jignitoare, discriminatoare, insultante sau care pot provoca agresiuni sau neliniște printre alți vizitatori.

5.3 Dacă în opinia ALDA este probabil că a fost falsificat un bilet de admitere, ALDA va avea, de asemenea, dreptul de a declara invalid biletul de admitere și / sau de a refuza vizitatorului orice acces (ulterior) la eveniment.

5.4 În cazurile menționate în această clauză, vizitatorul nu va avea dreptul la rambursarea sumei pe care a plătit-o pentru biletul de admitere (inclusiv taxele de serviciu) către ALDA, indiferent dacă este sau nu printr-o adresă oficială (pre) de vânzare. În plus, în cazurile prezentate mai sus, Vizitatorul nu poate solicita despăgubiri și / sau daune suferite.

 1. Înregistrarea evenimentului de către sau în numele ALDA

6.1 ALDA are dreptul să înregistreze evenimentul, care include dreptul de a realiza înregistrări video și / sau audio, sau de a le face, ale evenimentului, ale vizitatorului și ale celorlalți vizitatori ai evenimentului. ALDA are dreptul să exploateze și / sau să reproducă și / sau să publice aceste videoclipuri și / sau înregistrări sonore sau să le publice, sub orice formă și în orice fel. Prin introducerea (locația) evenimentului, vizitatorul își dă consimțământul necondiționat pentru realizarea acestor înregistrări, inclusiv editarea, publicarea și exploatarea acestora, fără a avea dreptul la nicio compensație.

6.2 În măsura în care Vizitatorul are orice drept (inclusiv fără limitare drepturile de autor, drepturile conexe și / sau dreptul de portret) cu privire la înregistrările menționate în această clauză, Vizitatorul transferă aceste drepturi către ALDA fără restricții și Vizitatorul renunță irevocabil la drepturile sale morale sau Vizitatorul nu le va invoca. În cazul în care acest transfer în prealabil nu este valabil din punct de vedere legal, Vizitatorul va fi obligat la prima cerere a ALDA să dea acordul scris necesar și / sau să semneze un act de transfer în care drepturile menționate vor fi transferate către ALDA și / sau către orice ale companiilor sale afiliate gratuite.

 1. Jetoane

7.1 Tichetele de consum și / sau jetoanele de consum cumpărate în timpul evenimentului vor fi valabile exclusiv în timpul evenimentului. Tichetele de consum și / sau jetoanele de consum cumpărate nu pot fi schimbate.

 1. Răspunderea

8.1 Vizitatorul participă la eveniment pe propriul risc.

8.2 ALDA nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea auzului, pierderea vederii, orbirea și / sau alte vătămări fizice și / sau deteriorarea bunurilor, cum ar fi – dar fără a se limita la – îmbrăcăminte, indiferent dacă sunt sau nu cauzate de alți vizitatori la Eveniment. ALDA recomandă în mod explicit Vizitatorului să poarte protecție pentru urechi în timpul evenimentului.

8.3 ALDA va fi răspunzătoare numai pentru daunele aduse Vizitatorului care sunt rezultatul neglijenței imputabile ALDA

8.4 Răspunderea totală a ALDA de mai jos este limitată la compensarea cheltuielilor rezonabile, documentate și directe din partea buzunarului și a pagubelor Vizitatorului, până la maximum suma plătită în cadrul asigurării generale de răspundere civilă a ALDA.

8.5 Răspunderea ALDA pentru daune indirecte, incluzând pierderi consecutive, daune imateriale, profituri pierdute, economii ratate și / sau daune cauzate de întreruperea afacerii, este exclusă.

8.6 Vizitatorul este obligat să raporteze orice daune în termen de 48 de ore de la eveniment către ALDA prin intermediul info@soundofbucharest.com sau în orice alt mod este refuzat orice drept de a solicita daune.

8.7 Vizitatorul este obligat să raporteze orice reclamații în termen de 30 de zile de la eveniment către ALDA prin intermediul info@soundofbucharest.com sau în orice alt mod este refuzat orice drept la despăgubire.

8.8 În cazul în care ALDA angajează direct sau indirect orice subordonați, non-subordonați, persoane auxiliare, terțe părți și / sau alte persoane în executarea acordului, orice răspundere a ALDA în conformitate cu Secțiunea 6:76 din Codul civil olandez, Secțiunea 6: 170 din Codul civil olandez, Secțiunea 6: 171 din Codul civil olandez și Secțiunea 6: 172 din Codul civil olandez vor fi excluse și ALDA nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de aceste persoane.

8.9 ALDA se va strădui să se asigure că Evenimentul va fi desfășurat cât mai rezonabil posibil în conformitate cu programul de timp și programarea anunțată. Cu toate acestea, ALDA nu poate fi trasă la răspundere pentru orice modificări și / sau abateri și pentru orice daune care ar putea apărea în acest sens pentru Vizitator. De asemenea, ALDA nu poate fi trasă la răspundere în ceea ce privește modul în care interpretează artistul și durata interpretării artiștilor. Ora de începere indicată pe biletul de admitere este cu rezervare.

8.10 Vizitatorul va despăgubi ALDA împotriva oricăror pretenții ale unor terți cu privire la daunele pentru care vizitatorul va fi responsabil prin lege față de acești terți. Vizitatorul va despăgubi ALDA pentru orice daune, inclusiv toate costurile legale suportate de ALDA, care ar putea fi rezultatul oricărei cereri din partea acestor terți.

 1. Anularea și amânarea

9.1 În caz de forță majoră sau circumstanțe imprevizibile, ALDA este îndreptățită să mute Evenimentul la o altă dată sau locație sau să anuleze Evenimentul, fără a fi responsabil în niciun fel față de Vizitatori pentru aceste decizii. Forța majoră include – fără limitare – boala și / sau anularea spectacolului de către un artist, condiții meteorologice nefavorabile, greve, incendii, probleme de sănătate la nivel mondial, epidemii, pandemii, prăbușire, lupte, reglementări impuse de autorități, condiții de război, amenințare teroristă și orice alte circumstanțe dincolo de controlul ALDA.

9.2 Dacă ALDA anulează Evenimentul din cauza forței majore sau a unor circumstanțe imprevizibile, Vizitatorul are dreptul la un voucher egal cu prețul de intrare indicat pe Biletul de admitere, indiferent de prețul pe care Vizitatorul l-a plătit pentru Biletul de admitere. Valoarea a acest voucher poate fi utilizat pentru achiziționarea unui bilet pentru un alt eveniment ALDA timp de 12 luni de la emisiune. În cazul în care Vizitatorul nu poate utiliza voucherul, Vizitatorul va notifica ALDA în termen de 4 săptămâni de la anunțul de anulare a Evenimentului prin info@soundofbucharest.com. În acest caz, vizitatorul are dreptul la o rambursare monetară a prețului de intrare indicat pe biletul de admitere, indiferent de prețul pe care vizitatorul l-a plătit pentru biletul de admitere. Rambursarea monetară va avea loc în cel mult 3 luni de la data evenimentului anulat. Rambursarea monetară nu include taxele pentru servicii, care nu vor fi rambursate.

9.3 Dacă ALDA reprogramează evenimentul din cauza forței majore sau a unor circumstanțe imprevizibile, biletul de admitere rămâne valabil pentru data ulterioară, cu condiția ca evenimentul să fie reprogramat pentru o dată care să nu depășească 13 luni de la cea inițială. În cazul în care vizitatorul nu poate participa la noua dată a evenimentului reprogramat, vizitatorul va notifica ALDA în termen de 4 săptămâni de la anunțul reprogramării evenimentului prin info@soundofbucharest.com. În acest caz, vizitatorul are dreptul la o rambursare monetară a prețului de intrare indicat pe biletul de admitere, indiferent de prețul pe care vizitatorul l-a plătit pentru biletul de admitere. Rambursarea monetară va fi emisă cel târziu la o lună după noua dată a evenimentului reprogramat. Rambursarea monetară nu include taxele pentru servicii, care nu vor fi rambursate.

3 Condiții generale pentru achiziții online

 1. Ofertă, formare contract la distanță

1.1 Aceste Condiții Generale sunt aplicabile oricărei oferte de către ALDA și oricărui Contract la Distanță între ALDA și Consumator în ceea ce privește cumpărarea și livrarea de Produse și Conținut digital.

1.2 Oferta include o descriere completă și exactă a produselor oferite, a conținutului digital și / sau a serviciilor și va specifica în special:

 1. a) caracteristicile majore ale articolelor sau serviciilor;
 2. b) identitatea ALDA;
 3. c) adresa geografică în care este stabilit ALDA și numărul de telefon, fax și adresa de e-mail;
 4. d) prețul total al articolelor și / sau serviciilor, inclusiv toate taxele, după caz, toate taxele suplimentare de transport, livrare sau poștă și orice alte costuri;
 5. e) metoda de plată, livrarea, execuția, perioada în care ALDA se angajează să livreze articolul și / sau serviciul;
 6. f) atunci când există un drept de dizolvare a acordului, condițiile, perioada și modalitățile de exercitare a acestui drept în conformitate cu secțiunea 6: 230o din Codul civil olandez, precum și formularul model pentru dizolvare;
 7. g) faptul că consumatorul va trebui să suporte costurile de returnare a articolelor în cazul exercitării dreptului de dizolvare și, dacă articolele prin natura lor nu pot fi returnate prin poștă obișnuită, costurile de returnare a articolelor ;
 8. h) dacă nu este prevăzut dreptul de a dizolva acordul, informațiile potrivit cărora consumatorul nu are dreptul de dizolvare sau, în măsura în care acest lucru este aplicabil, circumstanțele în care consumatorul renunță la dreptul său de dizolvare.
 9. i) o reamintire a existenței garanției legale că articolul livrat trebuie să respecte acordul;
 10. j) existența și condițiile de asistență pentru consumator după vânzare, a serviciilor post-vânzare și a garanțiilor comerciale;
 11. k) în măsura în care acest lucru este aplicabil, funcționalitatea conținutului digital, inclusiv caracteristicile tehnice de securitate aplicabile;
 12. l) în măsura în care este aplicabil, interoperabilitatea relevantă a conținutului digital cu hardware și software de care ALDA este conștientă sau se poate presupune în mod rezonabil că este conștientă.

1.3 Vânzarea la distanță care vizează livrarea continuă sau periodică de articole sau servicii este exclusă dintr-un contract la distanță.

1.4 ALDA nu este obligat de ofertă dacă conține o eroare evidentă și / sau o eroare.

1.5 Contractul la distanță între ALDA și Consumator se încheie la acceptarea ofertei de către Consumator. O cerință constitutivă pentru această acceptare este acceptarea electronică a acestor Condiții Generale.

1.6 După încheierea contractului la distanță în conformitate cu clauza 1.5 anterioară, ALDA va confirma imediat primirea acestuia către consumator prin e-mail. Acest e-mail trebuie să includă toate informațiile menționate la alineatul (2) din prezenta clauză.

1.7 ALDA are dreptul să refuze o comandă după acceptarea ofertei de către Consumator dacă, în opinia ALDA, există o șansă rezonabilă ca Consumatorul să nu își îndeplinească obligațiile de plată și / sau Contractul la distanță să nu poată fi realizat în mod responsabil pentru orice alt motiv.

 1. Răcire

2.1 Consumatorul poate dizolva contractul la distanță în ceea ce privește livrarea produselor fără a indica motivele până la o perioadă de paisprezece zile de la data la care consumatorul a primit produsul.

2.2 Consumatorul poate dizolva contractul la distanță în ceea ce privește livrarea conținutului digital fără a indica motivele până la o perioadă de paisprezece zile de la data la care a fost format acordul.

2.3 Consumatorul va exercita acest drept prin trimiterea către ALDA a formularului completat pentru dizolvare în perioada menționată la alineatul 1 (perioada de relaxare) sau prin trimiterea către ALDA a unei declarații similare fără ambiguități în această perioadă.

2.4 Dacă ALDA nu a furnizat consumatorului informațiile necesare pentru dizolvare în timp util, perioada de răcire (prelungită) se va încheia la douăsprezece luni de la încheierea perioadei de răcire (inițiale). Dacă ALDA a furnizat consumatorului informațiile menționate în termen de douăsprezece luni de la începerea perioadei de răcire (inițiale), perioada de răcire (prelungită) va expira la treizeci de zile de la data la care consumatorul a primit informațiile solicitate cu privire la o suport de date.

2.5 Sarcina probei cu privire la exercitarea corectă și la timp a dreptului de revocare revine consumatorului.

 1. Drepturi și obligații în exercitarea dreptului de revocare

3.1 Consumatorul va returna Produsele primite imediat sau cel târziu în termen de paisprezece zile de la emiterea declarației de revocare.

3.2 Consumatorul va suporta costurile directe de returnare a Produsului.

3.3 În timpul perioadei de răcire, consumatorul trebuie să manipuleze produsul și ambalajul cu grija cuvenită. Consumatorul trebuie să desfacă sau să utilizeze produsul numai în măsura în care este necesar să se determine natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Consumatorul este răspunzător pentru orice scădere a valorii produsului care este rezultatul utilizării produsului care depășește prevederile prevăzute în această clauză.

3.4 După dizolvarea contractului la distanță, ALDA va rambursa imediat sau cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care a fost primită declarația de revocare, va rambursa toate sumele primite de la consumator, inclusiv costurile de livrare. Pentru rambursare, ALDA va utiliza aceeași metodă de plată ca cea utilizată de Consumator.

3.5 Cu excepția cazului în care ALDA colectează produsul livrat în urma dizolvării acordului, consumatorul are dreptul la rambursare după primirea produsului de către ALDA sau după ce consumatorul furnizează dovada returnării produsului, oricare dintre acestea este cea mai timpurie.

 1. Excluderea dreptului de dizolvare

4.1 Consumatorul nu are dreptul de dizolvare în cazurile menționate în secțiunea 6: 230p din Codul civil olandez, în special în cazul:

 1. a) livrarea de înregistrări audio și video și software de calculator (Produse) a căror sigiliu a fost rupt după livrare;
 2. b) furnizarea de servicii în legătură cu activități de petrecere a timpului liber, inclusiv livrarea biletelor de admitere și acordul asociat cu privire la vizitarea unui eveniment;
 3. c) livrarea de conținut digital în măsura în care:

1) ALDA a început executarea contractului la distanță cu acordul explicit prealabil al consumatorului; și

2) consumatorul a declarat că a renunțat la dreptul său de dizolvare.

 1. Prețuri

5.1 Toate prețurile indicate pe site includ TVA și nu includ taxele de transport, livrare sau poștă. Costurile pentru utilizarea mijloacelor de comunicare nu sunt transferate consumatorului. ALDA nu va crește prețul stipulat într-o perioadă de trei luni de la încheierea contractului la distanță. Cu toate acestea, ALDA își rezervă dreptul de a modifica prețurile în legătură cu o modificare legală a TVA.

 1. Plata

6.1 Consumatorul trebuie să plătească sumele datorate cel târziu în termen de 14 zile de la încheierea contractului la distanță, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de ALDA și / sau de furnizorul de servicii de plată desemnat de ALDA.

6.2 Consumatorul este obligat să plătească prețul de cumpărare înainte ca ALDA să execute livrarea articolelor și / sau serviciilor.

6.3 În cazul în care Consumatorul nu își îndeplinește obligațiile de plată în timp util, ALDA acordă Consumatorului o perioadă suplimentară de 14 zile pentru a-și îndeplini obligațiile de plată. La expirarea termenului de plată prelungit, consumatorul va datora dobânda legală pentru suma încă restantă, iar ALDA are dreptul să perceapă cheltuielile de colectare extrajudiciară. Aceste cheltuieli se ridică la cel mult: 15% pe sumele restante de până la 2.500,00 EUR, 10% pe următoarele 2.500,00 EUR și 5% pe următoarele 5.000,00 EUR, cu un minim de 40,00 EUR.

 1. Îndeplinirea, conformitatea, mandat suplimentar

7.1 ALDA garantează că produsele și conținutul digital sunt conforme cu contractul la distanță, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de soliditate și / sau utilitate și prevederile legale și / sau reglementările guvernamentale existente la data la care este încheiat acordul format.

 1. Livrare

8.1 ALDA va livra Consumatorului Produsele și / sau Conținutul Digital convenite cel târziu în termen de treizeci de zile de la încheierea Contractului la Distanță.

8.2 Livrarea Produselor va avea loc prin poștă obișnuită. Locul de livrare este adresa specificată de Consumator.

8.3 Riscul de deteriorare și / sau pierdere a Produselor revine ALDA până în momentul livrării către Consumator.

8.4 Livrarea conținutului digital are loc prin intermediul unei conexiuni la internet într-un format de fișier obișnuit la momentul livrării. Consumatorul este responsabil pentru accesul său la o conexiune de internet suficient de rapidă și pentru a dispune de echipamentele necesare tehnologiei de comunicare prin internet (TIC), cum ar fi, dar fără a se limita la, un computer, tabletă sau smartphone, pentru a putea primi și reda Conținut digital.

8.5 În momentul livrării, consumatorul va dobândi dreptul de a utiliza, reda, asculta și vizualiza conținutul digital (dreptul de utilizare). Cu toate acestea, ALDA își rezervă în numele propriu și / sau terțe părți toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conținutul digital, cum ar fi, dar fără a se limita la, publicarea, reproducerea și împrumutarea (digitală) a conținutului digital.

8.6 În cazul în care livrarea de produse și / sau conținut digital este întârziată sau dacă o comandă nu poate fi efectuată sau doar parțial, indiferent dacă este sau nu din motive tehnice, consumatorul va fi informat despre aceasta cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de treizeci de zile după ce s-a format Contractul la Distanță. În acest caz, consumatorul va avea dreptul să dizolve contractul la distanță fără costuri. După dizolvare, ALDA va rambursa imediat suma plătită de Consumator.

 1. Obligația de plângere

9.1 Consumatorul este obligat să examineze cât mai curând posibil după livrare dacă Produsul și / sau Conținutul digital respectă Contractul la distanță. Consumatorul nu mai poate invoca faptul că elementul care a fost livrat nu respectă Contractul la Distanță dacă nu a informat ALDA în acest sens într-un termen rezonabil după descoperirea sa. În acest sens, o notificare până la două luni după descoperire este considerată ca fiind în termen.

Dispoziții finale

 1. Detalii personale

1.1 ALDA va prelucra detaliile personale ale contrapărții în conformitate cu politica sa de confidențialitate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (De Algemene Verordening Gegevensbescherming). Această politică de confidențialitate poate fi vizualizată prin intermediul site-ului web.

 1. Alte dispoziții

2.1 Dacă una sau mai multe prevederi din Condițiile generale sunt invalide sau sunt / sunt anulate, dispozițiile rămase vor rămâne pe deplin aplicabile. În acest caz, ALDA și contrapartea vor înlocui prevederile (dispozițiile) invalide sau anulate cu (a) prevederile valabile din punct de vedere legal care caută cât mai mult posibil o legătură cu intenția inițială a clauzei respective.

2.2 ALDA are dreptul în orice moment să modifice unilateral aceste Condiții Generale.

 1. Legea aplicabilă, instanța competentă

3.1 Aceste Condiții Generale și acordul asociat sunt reglementate exclusiv de legislația olandeză.

3.2 Orice litigii care decurg din sau asociate cu Condițiile generale și acordul asociat vor fi supuse exclusiv – cu excepția oricărei alte instanțe – instanței de district din Amsterdam.

music cover
0:00
00:00